กิจกรรม แสดงทั้งหมด

  • การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่ส่งกำลังของสถายพยาบาลสังกัด กองทัพบก

  • การสัมมนาการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพบก"

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการความรู้

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ประกาศ แสดงทั้งหมด

ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

ผลการประกวดนวัตกรรมของ กห.ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม กห.ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด รายละเอียด

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ.ประจำปี ๒๕๕๘

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ.ประจำปี ๒๕๕๘

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพหน่วยสายแพทย์ ทบ. (AMED+Network)

ขอเชิญผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาคุณภาพ หน่วยสายแพทย์ เข้าร่วมเครือข่าย AMED+Network

กำหนดการ แสดงทั้งหมด

การสัมมนาด้านการพัฒนาคุณภาพ(Grand Seminar) ประจำปี2559

การปรับปรุงกระบวนการหน่วยสายแพทย์กองทัพบก ด้ายการเทียบสมรรถนะ(Benchmarking) 16-18 ธ.ค. 58 ไทยเอเซียโกลเด้นซีรีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา

บทความ แสดงทั้งหมด

การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Benchmarking

XEROX : The Benchmarking Story

กรณีศึกษา การเทียบสมรรถนะของบริษัท XEROX

4 U.S. Organizations Honored With 2014 MBNQA

Honorees Include Two Texas Health Care Organizations

War Room

นโยบาย ผบ.ทบ.
นโยบาย 11 ด้านของ ผบ.ทบ.
งบประมาณ ทบ.
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ พบ.
กระบวนการตามภารกิจพบ.
ยุทธศาสตร์ พบ.
แผนยุทธศาสตร์ พบ.
การพัฒนาคุณภาพ พบ.
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์TQA พบ.
ตัวชี้วัดรายหน่วย
ตัวชี้วัดแยกตามหน่วย
ตัวชี้วัดสำคัญ
รวมรายการตัวชี้วัดสำคัญ

HQ Meters

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
Performance Commitment

Fast Track

ศูนย์บริการข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
Customer Service

I-Regist

ลงทะเบียนออนไลน์
Register Online
Downloads Links